Tag Archives: 澎湖

澎湖玩跳島3日(2020)

小謙姐與老洪首次一起去澎湖跳島[...]

澎湖玩跳島3日-Day1(2020)

到達澎湖約早上8點20分,天氣[...]

澎湖玩跳島3日-Day2(2020)

早上6點30分起床 7點30要[...]

澎湖玩跳島3日-Day3

澎湖玩跳島地3日,今天往北跳。[...]